Условия за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „К и К спорт“ ЕООД, наричано по-долу „К и К спорт“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн http://kk-bg.com/ (наричани по-долу Потребител/Клиент), от друга.
„К и К спорт” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131109066, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул „Иван Вазов №17, ет. 1, ап. 2, имейл адрес: sales@kk-bg.com телефон: 0885 022 571
„К и К спорт” ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „К и К спорт“ предоставя стоки и услуги на потребителите/клиентите си посредством http://kk-bg.com/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона РЕГИСТРАЦИЯ след предварително поставяне на марка върху „запознах се с общите условия и ги приемам“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на http://kk-bg.com/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на /името на сайта/ не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на „К и К спорт”. „К и К спорт” предупреждава, че са възможни незначителни разлики между снимка и готов продукт, поради спецификата на нашите продукти.
4. „К и К спорт” си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че продуктите не са налични като уведомява потребителя/клиента за изчерпването чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.
5. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ЦЕНИ
6. Цените на продуктите, са тези, посочени на уебсайта на „К и К спорт” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
7. За удобство на нашите клиенти, цените посочени на сайта могат да бъдат визуализирани с и без ДДС.
8. „К и К спорт” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в сайта продукти, като такива промени не засягат вече постъпили и извършени поръчки.
9. „К и К спорт” може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в сайта. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване.
10. Цените, посочени на сайта не включват транспортни разходи по доставка на готовата поръчка до точка, пожелана от клиента. Цената на продуктите е калкулирана при получаване от магазин на К и К спорт, находящ се в гр. София, ул. „Ген. П. Паренсов“ 17. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

III. ПЛАЩАНЕ
11. „К и К спорт” приема следните начини на заплащане за направени поръчки:
- в брой при получаване – получаването може да бъде на място в магазин на К и К спорт, находящ се в гр. София, ул. „Ген. П. Паренсов“ 17 или при опция доставка с куриер чрез наложен платеж.
- заплащане с банкова карта – при получаване на място в магазин на К и К спорт, находящ се в гр. София, ул. „Ген. П. Паренсов“ 17.
- по банков път – само и единствено срещу предварително (преди момента на получаване на готовата поръчка) извършено плащане, което се удостоверява чрез копие от банков платежен документ или потвърдено от представител на „К и К спорт”, постъпило плащане. Банковите детайли на „К и К спорт” са:
Банка: ОББ АД
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG51UBBS888810000

12. „К и К спорт” си запазва правото да изисква авансово заплащане за изработка на дадена поръчка поради персонализираната специфика на предлаганите от нас продукти.
13. „К и К спорт” си запазва правото да договаря индивидуално начини на плащане със своите клиенти.

IV. Условия за регистрация
14. Регистрацията към нашите продукти и нейното прекратяване са доброволни (с изключение на задължителното прекратяване) и зависи единствено от волята на Потребителя.
15. Право на регистрация има лицата, които са навършили 18 години (или съответно - са на законна възраст за пълнолетие според законите на страната им на пребиваване, от която имат достъп до нашите продукти) и само при условие, че тези лица не са поставени под запрещение и / или чиято способност не е ограничена по никакъв друг начин. Ако юридическо лице е регистрирано, регистрацията трябва да се извършва само от лица, които законно го представляват. В случай че лице, различно от посоченото в предходното изречение, извърши регистрацията, това лице като физическо лице поема всички задължения, свързани с регистрацията.
16. В процеса на регистрация всички потребители трябва да попълнят регистрационен формуляр с минимално необходимо и незадължително съдържание. Правилното попълване на минимално изискваното съдържание е предпоставка за успешна регистрация на Потребителя. Полетата с незадължително съдържание се попълват по желание и по усмотрение на Потребителя.
17. Чрез регистриране в нашия сайт, всеки потребител декларира, че е съгласен и не възразява срещу предоставянето и обработката на лични данни, предоставени в процеса на регистрация или които впоследствие ще предостави - по време на използването на услугите, предоставяни от нашите продукти. За повече подробности, моля, прочетете нашата Политика за Защита на личните данни.
18. При успешна регистрация в нашия сайт, всеки потребител отваря нов профил. "Профил" по смисъла на предходното изречение е съвкупността от данни, които Потребителят предоставя за регистрация, чрез които той е уникално идентифициран в системата на нашите продукти.
19. Достъпът до профила се осъществява чрез комбинация от потребителско име и парола, създадена от Потребителя при първоначалната регистрация.
20. Одобрението на всяка регистрация става след одобрение на наш административен оператор и се извършва до 24 часа след регистрацията в работен ден.
21. „К и К спорт” си запазва правото да анулира даден профил ако са налице злонамерени действия или нарушване общите условия за ползване на сайта.

V. Получаване на готова поръчка
22. „К и К спорт” предлага следните начини на получаване за направени поръчки:
– получаването може да бъде на място в магазин на К и К спорт, находящ се в гр. София, ул. „Ген. П. Паренсов“ 17.
– доставка с куриерска фирма по избор на клиента.
23. При получаване на място, Клиента се задължава да прегледа внимателно изработената му поръчка за грешки, повреди и несъответствия. След предаване на готовата поръчка, рискът от повреда на поръчаните продукти и тяхното правилно транспортиране и съхранение се прехвърля върхи Потребителя/Клиента.
24. Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер, избран от Потребителя, до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично договорено.
25. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, „К и К спорт” се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. „К и К спорт” не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
26. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „К и К спорт”. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, „К и К спорт” не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „К и К спорт” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

VI. Рекламация и връщане на поръчка
27. Потребителят има право на рекламация, независимо от това дали производителят е предоставил гаранция, при:
- констатирани липси;
- дефекти на стоката;
- несъответствие с обявения размер;
- несъответствие с обявената търговска марка.
28. Рекламацията при констатирани липси и явни дефекти се предявява до три работни дни след закупуването на стоката.
29. Рекламацията при скрити дефекти на стоката се предявява при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.
30. Рекламацията при несъответствие с обявения размер или търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

31. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
- възстановяване на заплатената сума;
- заменяне на стоката с нова;
- отбив от цената;
- безплатно извършване на ремонт.
32. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
- касова бележка или фактура;
- протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
- други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
33. „К и К спорт“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с изискуемия вид в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
34. Купувачът може да упражни правата си за връщане на изработена поръчка съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3 стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; в т.ч. персонализирани подаръци, подаръци с текст, снимка, дата, послание по заявка на клиента, музикални дискове и книги.
35. Не подлежат на връщане продукти с увредена опаковка, счупени, следи от драскотини, удари, употребени.
За информация относно връщане и рекламации: тел.02/9810284 и sales@kk-bg.com

36. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Запишете се за нашите новини!

Loader